Cardamom (Elettaria cardamomum)

Cardamom (Elettaria cardamomum)