Shatavari (Asparagus racemosus)

Shatavari (Asparagus racemosus)